GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

W dniu 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W związku z powyższym osoby, którym przysługuje świadczenie mogą wystąpić z wnioskiem o dodatek osłonowy.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

O dodatek może wystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkująca i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski na zasadach określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku o

Kwota dodatku osłonowego wynosi rocznie:

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dodatku osłonowego będzie wypłacona w podwyższonej kwocie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do dnia 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego.
W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po dniu 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia, wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski złożone do 31 stycznia br. zostaną zrealizowane (I rata) do 31 marca 2022 r.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do dnia 31stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:

• w siedzibie GOPS przy ul. Różanej 1 w Niechanowie –pokój 9 w godz. 7.00-15.00, w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 -17.00

• na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Niechanowo

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie – do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r.,

Osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie pokoje 8, 9, 10• lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1 62-220 Niechanowo.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. komórkowy 601-198-328 lub 61-429-49-27 lub 61-429-49-18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Prosimy: wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)