Refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. – dodatek gazowy. - przedłużenie na 2024 rok

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 36 codziennie w dniach roboczych od godz. 7.45 do 10.00 oraz dodatkowo we wtorki od 14.00 do 15.00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu

 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.Do dnia 29 lutego 2024 r można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

 

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie pokój 9 lub drogą elektroniczną – platforma e-puap.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

  • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Wzór wniosku jest dostępny w ośrodku pomocy społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-o-refundacje-podatku-vat-r-w-2024-r-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazemhttps://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-o-refundacje-podatku-vat-r-w-2024-r-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem

 

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.