GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Rodzina 500+

 

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021, poz. 1981) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie informuje, że od 1 stycznia 2022 obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane do zakończenia postępowania przez Gminny Ośrodek Pomocy w Niechanowie. Świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 r. będą wypłacane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski oraz wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, jak również od 1 lutego 2022r. ZUS przyjmować będzie wnioski na kolejny okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r.

Od 1 stycznia 2022r. wnioski nie mogą być składane już w wersji papierowej lecz tylko elektronicznej.

Obowiązujące przepisy:

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Od 1 lutego 2021r. wnioski można składać drogą elektroniczną

Od 1 kwietnia 2021r. wnioski można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie - pokój 9, pokój 8 lub wrzucić do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy.

NOWE WNIOSKI  I  DRUKI NA POWYŻSZE ŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ w poszczególnych zakładkach:: Rodzina 500+, Świadczenia rodzinne,  Fundusz alimentacyjny -  druki do pobrania.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2022r. są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

                      Świadczenie wychowawcze przysługuje: 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje ipozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art.5 ust.2a, albo 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje ipozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.3.Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom,októrych mowa wust.2, do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to ©Kancelaria Sejmus. 5/3202.01.2020świadczenie przysługuje.

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10groszy wgórę.2a.W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • 1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • 2) dziecko zostało umieszczone winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo wpieczy zastępczej;
  • 3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • 4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie opodobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.