GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Pomoc społeczna

 • Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 • Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka.
 • Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej danej osoby, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł.
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

- druk zaświadczenia o dochodach znajduje się na dole strony.

 

Główne formy pomocy świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 

1. W zakresie świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,


2. W zakresie świadczeń niepieniężnych:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku (mężczyźni lat 65, kobiety lat 60) lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),
 • udokumentowanie sytuacji materialnej.

Zasiłek okresowy

Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności z powodu:

 • długotrwałej choroby,
 • niepełnosprawności,
 • bezrobocia
 • w okresie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu  kserokopia decyzji,
 • w przypadku ponoszenia kosztów leczenie  zaświadczenie lekarskie oraz rachunki, za leki lub kserokopie wycenionych recept.

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/w okoliczności:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych),
 • braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wymagana dokumentacja:

 •  wniosek strony,
 •  dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej

Zasiłek celowy specjalny

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego,
 • aktualne badania,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie  i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury,
 • kserokopia decyzji z ZUS + aktualny odcinek od renty, emerytury,
 • kserokopia dowodu osobistego.