GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Urząd Gminy Niechanowo w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Gminy Niechanowo wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej.

Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji o programie "Czyste powietrze" można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

W okresie do 31 lipca 2023 r. zaświadczenie o dochodach wydawane jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2021r. natomiast w okresie od 1 sierpnia 2023r. na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2022 


Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. gdy osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia jest samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

druk do pobrania: