Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać na zaproponowanych przez GOPS drukach.

Wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 dostępne będą w ośrodku pomocy w Niechanowie, ul. Różana 1 od 1 do 15 września 2023r. a na rok szkolny 2023/2024.