Wielkopolska Karta Rodziny

Aktualności:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, iż na profilu społecznościowym Facebook dedykowanym Programowi "Wielkopolska Karta Rodziny" znajdują się aktualne oferty Partnerów Programu.

Adres strony: https:/ /www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny /

 

  •  Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Niechanowo, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.


Do wniosku należy dołączyć:

  •  W przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
  •  W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
  •  W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
  •  W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności.